Dirbti iš namų ranka. Siųsti draugui


Ranka frazeologizmai 1. Rankai kojai - kaip reikiant, pakankamai: Išsimiega rankai kojai.

Ranka frazeologizmai - Frazeologizmų žodynas internete

Rankas kojas [nu]bučiuoti - 1. By tik tave imtų: rankas kojas nubučiavusi, gali už jo eiti. Rankas kojas nukirsti - padaryti nebesivaldančiam: Uždavė alaus, nukirto rankas kojas, nebepaeinu. Rankas kojas susinerti - nieko neveikti: Sėdi rankas kojas susinėrę, nori, kad kas duotų. Rankų pakėlimas - pasidavimas: Tai tas pats, kaip ir rankų pakėlimas.

Rankos pamojimu - labai lengvai, be pastangų: Tiesa, kaip dėdė sako: vidaus kultūra ne rankos pamojimu įgyjama. Rankų pridėjimas prikišimas - darbas: Be rankų pridėjimo nieko nėra. Rankų tarpe - čia pat, akivaizdžiai: Rankų tarpe vaikas prapuolė žandarai išvežė. Abiem rankomis - dosniai: Jį visi skriaudžia, jį apgaudinėja, o jis ir žmona, lyg maži kūdikiai, to nei nenumano, nei mato ir visa abiem rankom išdalija kitiems.

dirbti iš namų ranka

Abiem rankomis ir abiem kojomis - mielai: Abiem rankom ir abiem kojom įsirašysiu! Abi rankas ir kojas kelti - be svyravimų balsuoti: Bravo! Visai pritariu ir keliu abi rankas ir kojas,- nudžiugo kertėje literatas realistas. Atagalia ranka - nerūpestingai, tingiai: Atagalia ranka tik tinginys dirba.

Atviromis rankomis ir širdimis - nuoširdžiai: Dirbti iš namų ranka pažįstami atviromis rankomis ir širdimis priima, anė išsižioti neduoda man apie grįžimą atgal. Atbulomis atžagariomis rankomis - nevykusiai, prastai, nenoromis: Jei dirbi, tai dirbk gerai, bet ne atbulomis rankomis. Auksinės rankos - gabus įvairiems darbams: Jo auksinės rankos: ką tik paima, viską padaro.

Bloga ranka - tariama galia pakenkti prisilietimu: Yra žmonių, kurie turi blogą ranką. Dešine ranka - padėjėjas: Mokytojui taip pat greit įtikau ir, neilgai trukus, buvau jo dėšinė ranka. Dykomis rankomis - 1. Geležinė ranka - tvirtai, griežtai: Namus, bobą, šeimyną geležine ranka valdo. Gera ranka - apie sėkmę: Mano gera ranka: dirbti iš namų ranka sėjau, ten gerai auga. Ilga ranka - greitas ką daryti : Ilga ranka atėmimui, trumpa - davimui. Ilgesnė ranka - šioks toks pagalbininkas: Kas čia do darbininkas iš mažo, bet ilgesnė ranka pasistumt.

Ilgas rankas turėti - vagišiauti: Turi ilgas rankas: jau kad ką išsidabos, vis tiek priglaus. Išvirkščiomis rankomis - nevykusiai, prastai: Tai ne darbas, tai tik patylėjimas darbo ruoštais, paviršiumi, išvirkščiomis rankomis. Kas rankoje, tas kaktoje - apie įsikarščiavusiojo elgesį: O man dievo valia,- šokosi pati:- kas rankoje tas kaktoje.

Laisva ranka - nesuvaržytas: Be vyro moteriškai laisva ranka: ko tos mergos pulna puola už tų vyrų. Laisvas rankas duoti - leisti: Aš tau duosiu laisvas rankas veikti.

dirbti iš namų ranka

Laisvas rankas turėti - būti laisvam: Vien tas gerai, kad žmogus laisvenes rankas turėsi. Lengva ranka kieno - apie sėkmę: Jo lengva ranka: jei pasodina gėles - greit auga. Lengva ranka - lengvabūdiškai, nerimtai: Tačiau atsirado gerų dėdžių, kurie, neįsigilinę į reikalą, lengva ranka stojo jo ginti. Neramias rankas turėti - būti mušeikai: Labai jau neramias rankas turėjo Petras. Pačios rankos - tikras padėjėjas, pagalbininkas: Dešimties metų vaikas - pačios rankos.

Pikta ranka - niekšas: Tiltą norėjo sunaikinti pikta ranka. Pilnos rankos - daug: Mums darbo buvo pilnos rankos. Pirma ranka - 1. Pirmoje rankoje - pirmiausia: Atėję pirmoje rankoje priėdė lig soties. Plika ranka; plikomis rankomis - be įrankių, be ginklų: Plika ranka nieko nenuveiksi.

Plika ranka nepaimsi - apie gudrų: Jo plika ranka jau nebepaimsi. Riebia ranka - dosniai: Riebia ranka daviau uogų.

dirbti iš namų ranka

Sausomis rankomis - tuščiomis, be dovanų: Pas tokį dirbti iš namų ranka sausomis rankomis neisi. Stipri ranka - apie tvirtą valdymą: Menkas šeimininkas, neturi stiprios rankos. Svetimos rankos - tarnystė: Po svetimas rankas kiek vargo matei! Šaltomis rankomis - abejingai: Dirba šaltom rankom, atgrubnagis toks. Tėvišką ranką pajusti - gauti pylos: Aš neleidau tau savo tėviškos rankos pajusti, kol tu dar jaunas buvai.

  • Kainų prekybos strategija
  • Но если бы Хранилища Памяти оказались уничтожены, через тысячу лет город был бы мертв, поскольку его обитатели потеряли способность к воспроизводству.
  • Когда Элвин и Хилвар подошли ближе, растения обратились в золу, пачкая их ноги угольными полосами.

Tuščia ranka; tuščiomis rankomis - be nieko, be donavų: Bet tuščia ranka negražu pasirodyti. Kaip prekiauti dvejetainiais opcionais australijoje ranka - sutaria, sudraugauja: Dabar juodviejų viena ranka. Viena ranka eiti - vieningai veikti: Su tais kaimynais viena ranka eina, ką padarysi.

Vieną ranką laikyti turėti - vienodai elgtis; vieningiems būti: Tėvams reikia vieną ranką laikyti: jei vienas bara, kitas užstoja, vaikai į velnius gal išeiti.

Visos rankos - pragyvenimo šaltinis: Mums žemė - visos rankos. Rankas apkrėsti - 1. Rankas apleisti - 1. Ranką atiduoti - ištekėti: Už Vilniaus išvadavimą atiduosiu tamstai savo ranką. Rankos atsileido - įgavo valios: Nori, kad tik jam atsileistų rankos, jis paskui pradėtų visus smaugti. Ranką atlenkti - padaryti kokį mažmožį: Tingi ranką atlenkti. Rankas daužyti - stebėtis: Ir rankas daužau - nebėr avino.

Rankas deginti - apie sąžinės graužimą dėl nedorai gautų pajamų: Į ranką įspausti pinigai neturi jokios vertės- jie primena tik neseną gėdą ir degina rankas.

Rankas dėti - dirbti, daryti: Nė rankų motina nededa - taip užpyko. Rankos dyga - norisi paimti: Oi tai man dyga rankos ant tų pinigų.

parduotuvė

Rankos dreba - gaila apie šykštų : Kapeiką sau ar kitam išleisti - rankos jam dreba. Ranką duoti - sutikti tekėti: Žinok, jog tamstos nebūsiu, tamstai rankelės neduosiu. Ranka eina - sekasi: Eina ranka jam gyvuliai. Rankomis eiti - stumdytis: Susimildamas, tik rankom neik!

Rankas grąžyti - labai sielvartauti: Ir Karalienė didžiausiame nusiminime, grąžydama rankas, suriko nesavo balsu Ranką išdergti - atimti sėkmę, laimę: Nepirk senos kumelės, nudvės dar, ranką išdergs.

Rankas išskėsti - užimti, padidinti savo įtakos sferą: Kad prūsas nebūt gavęs rankų išskėst, būt kitaip buvę. Ranką ištiesti - pagelbėti: Ir bėdoje niekada jo nereikia šauktis, pats pamato, ranką ištiesia. Ranką įtaisyti - įprasti: Įtaisiau ranką eiti anksti rytą laistyti. Ranką kelti - mušti, užpulti: Jau daugiau nebarsiu, rankelės nekelsiu. Rankas kišti - dirbti, daryti: Nemoku - nė rankų nekišu.

Rankas kratyti - siekti nutraukti bet kokius ryšius: Nenori, krato nuo jo ir rankas. Rankos krinta žemyn - nesinori dirbti: O dabar rankos krito žemyn, tartum ir namai, ir laukai jau buvo nebe jo.

dirbti iš namų ranka

Rankas laidyti - muštis: Nelaidyk rankų, gausi pats. Rankoje rankose laikyti - valdyti, tvarkyti: Laikė savo rankoje viską, kol akis užmerkė.

dirbti iš namų ranka

Rankas laižyti - žemintis, pataikauti: O kurs dirba kaip prigulint, jam rankų nelaižo, tam vis sunkiau. Rankas laužyti - sielvartauti: Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas kad laužo užrūstintas vėjas. Ranką laužk - jokiu būdu: Tu to tai ranką laužk nežinosi. Rankos limpa - sekasi dirbti: Kito rankos lipte binarinių parinkčių narvas prie kiekvieno darbo.

  • Obuolių akcijų pirkimo galimybės
  • Atsiliepimai 1 Šis Revoliucinis Stebuklinga Šluota yra ranka stumti tipo valymo mašina, kuri su šluota, śmietniczka, šiukšliadėžę visą kūną, naujos kartos valymo priemonėmis.
  • Вода должна быть совершенно Прежде чем Элвин мог придумать какое-либо объяснение, Хилвар присел, повернул голову набок и опустил правое ухо в воду.

Ranka linktelėjo - apie gausų davimą: Ar ubagas pasipainios, šmakšt čielą torielką miltų Arba duonos kad duos, tai ir ranka linktelės. Ranką mainyti - nebe iš to paties pirkti, imti: Reikia mainyti ranką - iš Stasiūnioko, kad ir darmai duot paršus, neimč.

Rankas mainyti - dirbti už kitą, pavaduoti: Kad aš ir sugrįšiu, darbelio nedirbsiu, savo mielai motinėlei rankelių nemainysiu. Rankas mazgotis - nusišalinti: Baltaragis rankas mazgojasi kaip Pilotas. Ranka mazgoja ranką - apie savitarpio pagalbą: Ką padarysi, ponaiti, žinoma, ranka ranką mazgoja.

Rankos neapsuko - tingėjo ką padaryti. Rankos neatpuvusios - viską subega daryti: Mūsų Liudos rankos dar neatpuvę, ką paims, tą padarys. Ranka neina - nesiseka. Rankos nenutruks - sakoma, raginant ką daryti: Ar tau būt nutrūkę rankos.

Oprah Winfrey on Career, Life, and Leadership

Dirbti iš namų ranka nenuvaldyti - vogti: Jinai rankų nenuvaldė dirbti iš namų ranka pakliuvo į kalėjimą. Rankos neprilaikant - dosniai: Duodu duodu, rankos neprilaikydamas, o kai reikia žmogų prisišaukti,- nugaras man atsuka.

Ranka nesudrebėjo - išdrįso: Kaip matai paleidžiu viską dūmais, jei prisakysit! Ranka nesudrebės! Rankos niežti - rūpi, knita: Burną sučiaupęs tylėjau, bet rankos taip ir niežtėjo.

Rankas nukratyti - atsisakyti: Tomis dienomis Rozalime buvo tokiomis sąlygomis siūlomi arkliai. Visi ūkininkai rankas nukratė. Rankas nuleisti - netekti noro veikti, nusiminti: Piršlys rankas nuleido ir liežuvį pamiršo.

Ranka frazeologizmai

Rankas nusiplauti - nusišalinti: Ar tu kaip Pilotas nusiplauni rankas? Ranką padėti - pasirašyti: Padėk savo ranką. Rankas padėti - liautis dirbus: Tie suvalkiečiai padeda rankas ir klausos tų žodžių. Ranką padėjus ant širdies - sąžiningai: Padėję ranką ant širdies paklauskime savęs.

Ranką paduoti - 1. Mat, viena bėda kitai ranką paduoda. Ranką pakelti - mušti: Prieš tokį stipruolį aš pats neatsilaikysiu, jeigu jis pakels ranką Ranką pakelti prie kepurės - pasisveikinti: Kai kurie pakeldavo net ranką prie kepurės.

Rankas pakirsti - atimti norą dirbti: Tas liūdnas dalykas man rankas ir pakerta. Rankas pakratyti - 1. Rankas paleisti - liautis dirbus: Kai tik vyras rankas paleido, nieko nebeliko. Rankas palengvinti - perimti dalį darbo, padėti dirbti: Jau ir mano rankas palengvino. Ranka pasiekiamas - prieinamas: Taigi ir akademijos, ir protingas mokslininkų žodis šiandien ranka pasiekiamas kiekvienam žemdirbiui. Ranka pasikelia - drįsta: Kirsk! Ar tau pasikels ranka?

dirbti iš namų ranka

Rankas pasipustyti - sakoma, ruošiantis smarkiai ką daryti: Kad aš jam, rankas pasipustęs, vieną antausį kirtau! Rankas pasiremti - nieko nedirbti: Abudu tokiu: ans pats sėdi, rankas pasirėmęs, ir ana sėdi. Rankas pasispausti per skverną - sutarti tuoktis: Jei šiandien rankų per skverną nepasispausite, niekados nieko jau prie širdies nebeprisispausi. Rankas pasmardinti - ištekėti nevykusiai : Nieko gero nepažinau, jau rankeles pasmardinau.

Ranką pataisyti - grąžinti turėtą laimę, sėkmę: Reiks mainyti avižų sėklą, gal ranką pataisys. Rankas patrinti - pradžiugti, pasidžiaugti pasisekimu : Tai vėl išgirdęs, rankas tik patrynęs, sumaniai pamerkė staršinai. Ranką pažadėti - sutikti ištekėti: Šit panelė Ona Stripeikaitė ką tik teikėsi pažadėti man savo ranką. Rankas perimti - padėti dirbti: Turiu penkius vaikiukus, niekas man rankelių neperima.