Kardifo universiteto tarptautinė strategija


Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Studijos ir mokymasis visą gyvenimą Teigiamas Mokslo ir arba meno veikla Teigiamas Poveikis regionų ir visos šalies raidai Teigiamas Teigiamas Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika Siekis tapti pasaulinio lygio universitetu su apibrėžtais tikslais ir apgalvotu reikalingų priemonių tobulinimu siekiant šio tikslo. Įsipareigojimas dėti pastangas siekti akademinio tobulumo mokslo srityje ir sąmoningas bei nuolatinis patalpų ir įrangos gerinimas.

Nuoširdus ir atviras bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir partnerių geranoriškumas Universiteto atžvilgiu.

strategija ir taktika ww2 pilna versija apk

Nuostatos ir praktika, susijusi tiek su tarptautiniais studentais, tiek su parama Lietuvos studentų judumui. Studentų atstovybės veikla ir jos teikiamos paslaugos.

Įsipareigojimas kurti kokybės kultūrą iš vadovybės pusės ir daugelio Universiteto narių bei Kokybės komiteto įsipareigojimas dirbti  bei entuziazmas.

Bibliotekos personalas ir vadovybė, ištekliai, reagavimas į ateinančiųjų poreikius ir bibliotekos žinomumas vartotojų tarpe nuo paslaugų neįgaliesiems vartotojams iki lentynų ženklinimo anglų kalba bei lengvos prieigos prie šaltinių internete.

Nuorodos kopijavimas

Griežta kova su plagiavimu. Rekomendacijos veiklos tobulinimui Pertvarkyti Universiteto organizacinę struktūrą, sumažinti veiklos padalinių skaičių ir įgyvendinti bendrus veiklos standartus, siekiant aktyviau įgyvendinti savo ambiciją tapti tarptautinio mokslo lygio universitetu.

Įgyvendinti finansinius planus, užtikrinti pastovų ir patikimą pajamų srautą, išskirsiant pajamų šaltinius ir užsitikrinant išteklius, reikalingus naujame Statute numatytiems pokyčiams įgyvendinti. Strateginiame veiklos plane aiškiau įvardinti konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, aktualius ir laiko rėmuose apibrėžtus rodiklius.

Skaitytojas Sąveika

Užtikrinti, kad akademinės programos ir susijusi praktika visuose akademiniuose kardifo universiteto tarptautinė strategija būtų nuosekliai susijusi su ESG 1 dalimi. Užtikrinti, kad Universiteto kokybės užtikrinimo veiklos būtų tokio pat lygio visose Universiteto dalyse, įdiegti centrinę struktūrą stebėsenai.

prekybos tendencijų strategijos

Įgyvendinti institucinius personalo tobulėjimo reikalavimus, kardifo universiteto tarptautinė strategija dėstytojų ir programų rengėjų mokymą apie į studentą orientuotą dėstymą ir vertinimą, nuotolinio ir mišriojo mokymosi metodus visuose fakultetuose; sukurti stebėsenos sistemą. Užtikrinti, kad viskas, ką padaliniai sukuria Universiteto vardu, būtų priimtinos kokybės ir susiję su Strateginio veiklos plano įgyvendinimu.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas talkins Pasaulio sveikatos organizacijai Nuo šių metų spalio 5 d. Tokia teisė suteikiama 4-iems metams. Tai didelis ne tik Slaugos fakulteto, bet ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto įvertinimas. Pasaulio sveikatos organizacijos PSO bendradarbiaujantys centrai, atsakingi už tam tikras sritis, veikia yje šalių. Europoje yra 5 tokie centrai, kurie rūpinasi slauga ir akušerija: Slaugos institutas Suomijoje, Glazgo Kaledonijos universitetas ir Kardifo universitetas Jungtinėje Karalystėje, Koimbra universitetas Portugalijoje bei Paracelsijaus medicinos universitetas Austrijoje.

Išvystyti aiškesnį strateginį požiūrį į žmogiškųjų išteklių planavimą ir personalo tobulėjimą; peržiūrėti akademinio personalo priėmimo į darbą  ir skyrimo politiką ir praktiką. Toliau plėtoti studentų įsitraukimą į pedagoginę ir kokybės užtikrinimo veiklą.

geriausias būdas prekiauti vix galimybėmis

Įdiegti į Universiteto kultūrą ne tik mokslo, bet ir mokymo kompetencijos svarbą, įskaitant tinkamą personalo darbo krūvio vertinimą, gerosios dėstymo ir mokymosi praktikos standartizavimą ir sklaidą, lengvai prieinamą informaciją apie studijų dalykus, minimalių mokymo ir mokymosi kokybės standartų įvedimą. Užtikrinti Universitete studentams teikiamas paslaugas: paramą mokymosi sunkumų kaip naudoti nepastovumą prekyboje opcionais studentams, asmeninę paramą studentams, efektyvią informacijos apie teikiamas paramos paslaugas studentams sklaidą.

questrade pasirinkimo pratybų mokestis

Išplėsti Karjeros centro veiklą apimant ne tik seminarų organizavimą, bet ir asmeninę pagalbą studentams dėl jų karjeros perspektyvų. Parengti bendrą Universiteto politiką studentų stažuočių praktikai, kad ji būtų vykdoma nuosekliai visuose fakultetuose ir būtų atspindėta studentų mokymo programose. Peržiūrėti vidinės komunikacijos sistemos efektyvumą, ypač tarp personalo ir studentų; užtikrinti, kad su studentais būtų palaikomas grįžtamasis ryšys vertinant dėstymo kokybę.

Pirminis šoninės

Peržiūrėti personalo ir doktorantūros studentų dėstymo darbo krūvį siekiant užtikrinti, kad jiems būtų laiko mokslo veiklai vykdyti. Išvystyti strateginį požiūrį į mokymąsi visą gyvenimą ir įtraukti platesnį socialinių partnerių ratą; išplėsti nusistovėjusį mokymosi visą gyvenimą suvokimą apimant struktūriškas studijas bet kokio amžiaus studentams ir dalykus, už kuriuos būtų suteikiami kreditai.

Įvairovė ir lygios galimybės Vilniaus universitete

Sukurti struktūrizuotą Universiteto absolventų karjeros stebėsenos sistemą. Suformuoti politiką konstruktyviems ryšiams tarp dėstymo ir mokslo, siekiant mokslo pasiekimais grįsto dėstymo ir dėstymo pasiekimais grįsto mokslo įgyvendinimo.

Patikslinti mokslo veiklos strategiją, skirtą tarptautiniam mokslo veiklos pripažinimui pasiekti; užtikrinti, kad visi fakultetai dirbtų drauge Universiteto bendrų strateginių tikslų vardan. Geriau išnaudoti socialinių partnerių norą padėti Universitetui, kuriant praktikos vietas, skiriant stipendijas talentingiems studentams, dalyvaujant  verslo klubuose, sukuriant galimybes dėstymui, patariamajai veiklai, mentorystei.

Išvystyti tikslingesnius bendradarbiavimo su alumni būdus, siekiant sustiprinti santykius su visuomene, daryti poveikį šalies raidai. Imtis aktyvių veiksmų siekiant didesnio Universiteto reputacijos žinomumo tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Aukštosios mokyklos veiklos gerinimo planą galima rasti čia.

Šalis iš tikrųjų yra taip.